Regulamentul concursului

Termenii și condițiile Concursului.

Forum joc

Art. 1 Organizatorul Concursului

Organizatorul Concursului este exclusiv InnoGames GmbH („InnoGames”), Friesenstraße 13, 20097 Hamburg, Germania, instanța competentă: Amtsgericht Hamburg, număr de înregistrare: HRB 108973.

Art. 2 Eligibilitatea în vederea participării

 1. Eligibilitatea în vederea participării la Concurs este exclusiv rezervată persoanelor (cu excepția rezidenților provinciei Quebec din Canada, a rezidenților din Cuba, Iran, Siria, Coreea de Nord, Brazilia, Italia, Myanmar (fostă Burma) și Sudan, precum și din orice altă jurisdicție unde Concursul nu este interzis prin legislația aplicabilă), care dispun de o conexiune la internet și care, în funcție de cerințele Concursului, realizează o acțiune care poate fi interpretată ca o declarație de intenție în vederea participării la Concurs și care îndeplinește cerințele de participare stabilite, în Perioada de participare, așa cum se descrie la Art. 2 (5) („Participantul”).
 2. Minorii sub 16 ani nu au dreptul să participe. Minorilor sub 16 ani nu li se va acorda niciun premiu. La solicitarea InnoGames, participantul trebuie să facă dovada vârstei sale.
 3. Angajații InnoGames, afiliații, agenții, contractanții, susținătorii cu titlu oneros și membrii imediați ai familiilor acestora, precum și angajații partenerilor colaboratori care sunt sau au fost implicați în conceperea sau implementarea Concursului nu au dreptul să participe la acesta.
 4. Este posibil numai să participe online, cu excepția cazului în care se specifică în mod clar altceva. Participarea prin telefon (pe telefonul fix, pe mobil sau prin mesaje text), prin e-mail sau prin corespondență nu este posibilă. Valoarea costurilor contractate pentru utilizarea serviciilor de internet depinde de contractul participantului cu furnizorul serviciilor de internet. InnoGames nu are niciun control asupra acestui aspect. În afară de aceste costuri, participarea este gratuită și independentă de orice achiziție de bunuri sau folosire a unor servicii plătite, cu excepția cazului în care se specifică în mod clar altceva.
 5. O persoană va participa în mod automat la Concurs în cazul în care condițiile sus-menționate de participare sunt îndeplinite, iar persoana în cauză realizează o acțiune care poate fi interpretată (de către agenții InnoGames, în funcție de cerințele Concursului) ca o declarație de intenție în vederea participării la Concurs. Participarea trebuie să se facă în special în timpul perioadei de participare care este indicată în postarea de anunțare a Concursului.
 6. Nu se permit participări multiple de către aceeași persoană, acestea fiind excluse din Concurs.
 7. Pentru a putea participa la Concurs, este absolut necesar ca toate detaliile personale să fie exacte. În caz contrar, persoana în cauză poate fi exclusă de la participare în conformitate cu art. 7. Participantul este responsabil de exactitatea informațiilor sale, în special, dar nu numai, cu privire la numele de jucător al participantului („porecla”) și vârsta sa.
 8. Persoanele care au încercat să participe la Concurs după expirarea perioadei de participare nu vor fi luate în considerare.

Art. 3 Stabilirea câștigătorului și notificarea

 1. Cu excepția cazului în care se specifică altceva, va exista un singur câștigător.
 2. În cazul în care Concursul are anumite cerințe speciale cu privire la declararea câștigătorului, acestea trebuie îndeplinite de către participant pentru a putea fi considerat câștigător și pentru a putea primi premiul (de exemplu, cerințele privind furnizarea răspunsului corect la o întrebare sau rezolvarea corectă a unei sarcini).
 3. Cu excepția cazului în care se specifică altceva în anunțul privind organizarea Concursului, câștigătorul va fi extras aleatoriu din cadrul grupului eligibil.
 4. Cu excepția cazului în care se specifică altceva în anunțul privind organizarea Concursului, în caz de egalitate între doi sau mai mulți participanți, câștigătorul va fi extras aleatoriu.
 5. Câștigătorul va fi notificat public prin etichetarea poreclei din joc a participantului cu care acesta a luat parte la Concurs sau în privat printr-un mesaj direct pe forum sau prin sistemul de tichete care generează o notificare în cadrul jocului.
 6. Câștigătorul va fi anunțat fără nicio garanție cu privire la exactitatea informațiilor.

Art. 4 Premii și procedură

 1. Premiile nu sunt în numerar, cu excepția cazului în care se specifică altceva. Fiecare câștigător câștigă un singur premiu cu excepția cazului în care se specifică altceva.
 2. Câștigătorul poate primi premiul numai în contul principal cu aceeași denumire ca și contul cu care acesta a participat la Concurs, cu excepția cazului în care se specifică altceva. În cazul în care Concursul este limitat la o anumită sau anumite lumi specifice din cadrul jocului, atunci premiul poate fi primit numai în respectiva lume sau în respectivele lumi, cu excepția cazului în care se specifică altceva. Atunci când participanților li se solicită în mod clar să indice o lume specifică din cadrul jocului unde să primească premiul și nu furnizează această informație, InnoGames este îndreptățită să acorde premiul în una din lumile din joc ale câștigătorului, la libera sa alegere.
 3. Dacă premiul sus-menționat nu mai este disponibil (de exemplu, dar fără a se limita la următoarele situații: în caz de dificultăți la livrare, schimbări de model, bunuri sezoniere, etc.), câștigătorul va primi un substitut de premiu cu o valoare aproximativ egală.
 4. Un premiu semnificativ va fi expediat de către InnoGames sau de către o terță parte instruită de InnoGames, prin intermediul unui agent de expediție, serviciu de curierat sau prin poștă, pe adresa poștală care va fi specificată de câștigător după publicarea notificări privind câștigul. Adresa poștală și, dacă este necesar, numărul de telefon va fi solicitat în scopul furnizării premiului. Livrarea se va face gratuit pe teritoriul Republicii Federale Germania pe adresa poștală care urmează să fie specificată de către câștigător. Toate cheltuielile de transport, comisioanele și taxele vamale în plus față de costul livrării vor fi suportate de către respectivul câștigător. Livrarea se va face de obicei între orele 8:00 - 18:00, de luni până vineri. Respectivul câștigător va trebui să suporte costurile oricărei livrări suplimentare.
 5. Premiile nu sunt transferabile și nu pot fi schimbate, cu excepția cazului în care se specifică altceva. Nu se poate achita valoarea premiului în numerar.
 6. Câștigătorul va fi stabilit și notificat, iar premiul va fi acordat în interval de o lună de la încheierea perioadei de participare, cu excepția cazului în care procesul este întârziat din motivele menționate la art. 5, art. 7 și art. 8 sau cu excepția cazului în care se specifică altceva.

Art. 5 Caducitatea premiului

 1. Dacă nu se poate acorda un premiu unui câștigător stabilit pentru că notificarea și/sau livrarea premiului a eșuat din motive care nu sunt din vina câștigătorului și acesta nu poate fi acordat nici retrospectiv în termen de o lună de la expirarea termenului limită pentru acordarea premiului, posibilitatea de revendicare a premiului se pierde.
 2. Posibilitatea de revendicare a premiului se pierde dacă acceptarea premiului este refuzată. Aceeași regulă se aplică dacă motivul excluderii respectivului câștigător încă mai există (de exemplu, în conformitate cu art. 7). După expirarea perioadei menționate la art. 5.1, se va stabili un câștigător suplimentar urmând aceeași procedură.

Art. 6 Drepturi de utilizare, declarații și responsabilitate

 1. În cazul în care, în cadrul concursului, se trimit contribuții creative (de exemplu fotografii, materiale video sau povestiri), sunt aplicabile următoarele prevederi:
  1. InnoGames nu este obligată să verifice conținutul furnizat de participant (de exemplu, imagini) pentru a identifica potențiale încălcări ale drepturilor terțelor părți. Cu toate acestea, InnoGames are dreptul să respingă orice conținut, dacă acesta este ilegal sau indecent, potrivit unei evaluări adecvate. Prin încărcarea conținutului, în special a imaginilor, participantul declară că respectivul conținut nu încalcă drepturile terțelor părți, și anume fie a fost creat de acesta, fie a obținut consimțământul autorilor, precum și al persoanelor prezentate în imagini și materiale video și că are cel puțin 16 ani. Participantul exonerează de răspundere InnoGames cu privire la toate pretențiile terțelor părți care au apărut în legătură cu conținutul furnizat. Acesta convine să sprijine InnoGames luând toate măsurile rezonabile posibile pentru apărarea împotriva unor astfel de pretenții.
  2. Participantul convine că întreg conținutul său poate fi folosit, diseminat și făcut public în orice alt mod către terțe părți de către InnoGames în medii online și offline (de exemplu, pe suport de hârtie) și prin orice alte moduri cunoscute de utilizare în legătură cu concursul, precum și cu tragerea la sorți, prelucrarea și prezentarea conținutului participantului. În acest scop, InnoGames poate, de asemenea, să editeze conținutul și, dacă este necesar, să acorde terțelor părți drepturi de utilizare a acestuia. Acordarea de drepturi de utilizare include posibilitatea punerii la dispoziție a materialului fotografic în vederea regăsirii de către terțe părți în mediul online și a arhivării imaginilor. Drepturile sunt acordate cu titlu oneros și fără nicio restricție cu privire la teritoriu, conținut sau timp.
  3. Participantul renunță la dreptul de a fi numit autor al conținutului în baza secțiunii 13 din Legea germană privind drepturile de autor (UrhG), dacă aceasta este aplicabilă, și ca numele său să fie menționat integral în legătură cu conținutul respectiv.

Art. 7 Excluderea de la participarea la Concurs

 1. InnoGames își rezervă dreptul de a exclude anumite persoane de la participarea la Concurs din motive întemeiate, în următoarele cazuri:
  1. Vârsta minimă nu a fost atinsă sau nu a fost dovedită la solicitarea InnoGames.
  2. Aceste condiții de participare au fost încălcate.
  3. Termenii și condițiile generale InnoGames acceptate de către participant au fost încălcate.
  4. Regulile jocului cu privire la jocul asociat Concursului au fost încălcate.
  5. Regulile forumului cu privire la versiunea jocului în această limbă care este asociată Concursului au fost încălcate.
  6. Au fost furnizate detalii personale false.
  7. S-au încercat participări multiple de către aceeași persoană.
  8. În cazul în care o persoană împiedică sau obstrucționează desfășurarea în bune condiții a Concursului, de exemplu, intervenind în procesul de participare, cu jocul și/sau cu părțile, și/sau care încearcă astfel de acțiuni și/sau încearcă în orice alt fel să influențeze Concursul într-un mod incorect, în special prin deranjarea sau amenințarea angajaților sau agenților InnoGames sau prin tulburarea acestora sau prin interferarea cu softul InnoGames sau cu alți participanți.
 2. În acest sens, ne rezervăm dreptul de a aplica și alte sancțiuni și de a lua măsuri suplimentare (compensații pentru daune, acuzații penale). Dacă este cazul, premiul poate fi retras retroactiv și solicitat înapoi în astfel de situații.

Art. 8 Anularea prematură a Concursului

 1. InnoGames își rezervă dreptul de a modifica, a întrerupe sau de a anula Concursul în orice moment, din motive tehnice, fără nicio notificare prealabilă și fără să trebuiască să ofere niciun motiv. Această ultimă măsură se aplică în special în situațiile în care desfășurarea adecvată a Concursului nu poate fi garantată din motive tehnice (de exemplu viruși în sistemul informatic, manipulare sau defecțiuni ale hardware-ului și/sau ale softului) sau din motive juridice. Este obligația InnoGames să decidă la libera sa alegere dacă se poate continua Concursul într-o formă modificată sau dacă este necesar ca acesta să fie întrerupt sau să fie încheiat prematur.
 2. În cazul în care modificarea sau anularea respectivă este cauzată de un participant, InnoGames își rezervă dreptul de a solicita acestuia să compenseze InnoGames pentru daunele survenite.

Art. 9 Confidențialitatea datelor

 1. Participantul declară în mod explicit faptul că este de acord ca InnoGames să salveze, să prelucreze și să folosească datele necesare pentru participarea la Concurs (de exemplu numele de utilizator și informațiile furnizate de către participant în cadrul Concursului) și datele necesare în vederea acordării premiilor (de exemplu prenumele, numele de familie, vârsta, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail) pe durata Concursului și pe durata distribuirii premiilor. Datele vor fi în principiu manipulate în regim de strictă confidențialitate și nu vor fi transferate către terțe părți cu excepția cazului în care acest lucru este necesar în vederea desfășurării Concursului, de exemplu pentru înmânarea premiului de către un agent de expediție sau serviciu de curierat sau prin poștă. Participantul este liber ca în orice moment să își revoce consimțământul cu privire la stocarea datelor sale cu caracter personal prin trimiterea unui mesaj către cm_privacy@innogames.com, retrăgându-se astfel din Concurs.
 2. InnoGames se angajează să respecte reglementările prevăzute de lege privind confidențialitatea datelor.
 3. Mai multe informații sunt disponibile în cadrul Politicii InnoGames privind confidențialitatea datelor: https://legal.innogames.com/portal/ro/privacy

Art. 10 Răspundere

În principiu, orice răspundere a InnoGames este exclusă în mod explicit, aceasta fiind aplicabilă doar în următoarele condiții:

 1. InnoGames este răspunzătoare pentru toate cererile de despăgubire și pentru rambursarea cheltuielilor inutile („Cererile de despăgubire”) ca urmare a încălcării obligațiilor contractuale sau necontractuale numai în cazurile
  1. de fapte săvârșite cu intenție sau de neglijență gravă;
  2. de prejudicii aduse în mod intenționat sau din neglijență vieții, corpului sau sănătății;
  3. de fapte săvârșite cu intenție sau de încălcare intenționată a unor obligații contractuale importante; obligații contractuale importante sunt cele care fac posibilă executarea prezentului contract în primul rând și pe a căror respectare participantul se poate baza de obicei;
  4. în cazul în care InnoGames și-a asumat o garanție explicită a anumitor condiții și a calității;
  5. pe baza răspunderii obligatorii în baza Legii privind răspunderea pentru produsele cu defect, precum și în domeniul de aplicare al § 44a TKG (Legea germană din domeniul telecomunicațiilor); sau
  6. în baza unei alte răspunderi cu caracter obligatoriu.
 2. Cererile de despăgubire pentru încălcarea unor obligații contractuale importante sunt limitate la daunele tipice și previzibile în cazul contractelor, cu excepția cazurilor de rea intenție sau de neglijență gravă sau a cazurilor în care există răspundere ca urmare a încălcării din culpă a drepturilor legate de viață, corpul uman sau sănătate sau ca urmare a garantării explicite a anumitor condiții sau a calității sau ca urmare a răspunderii pentru produs.
 3. Limitările de răspundere sus-menționate se aplică, de asemenea, răspunderii personale a angajaților, acționarilor, reprezentanților, organelor și membrilor acestora, managerilor comunitari, moderatorilor, susținătorilor și agenților delegați ai InnoGames.
 4. Limitarea de răspundere de mai sus se aplică în special pentru pierderile datorate erorilor, întârzierilor sau întreruperilor în transmiterea datelor etc, în cazul întreruperii funcționării echipamentelor tehnice sau serviciilor, conținutului incorect, pierderii sau ștergerii de date și virușilor.

Art. 11 Prevederi diverse

 1. Orice recurs la instanțe este exclus.
 2. În cazul apariției unei dispute între participant și InnoGames, contactați mai întâi InnoGames în mod direct pentru a găsi o soluție. Toate concursurile sunt organizate de InnoGames, iar participantul este de acord că toate disputele sunt guvernate de către legile din Republica Federală Germania, fără a ține seama de prevederile privind conflictul de legi. Dacă participantul a încheiat contractul în calitate de consumator, prevederile obligatorii privind protecția consumatorilor, aplicabile în țara de rezidență a participantului se aplică, de asemenea, cu condiția ca acestea să acorde participantului o protecție mai extinsă.
 3. În cazul în care anumite prevederi individuale sunt sau devin nevalide, validitatea restului condițiilor de participare nu este afectată de acest lucru.

Art. 12 Contact

În cazul în care aveți întrebări cu privire la Concurs, nu ezitați să contactați conducerea comunității prin intermediul canalelor de comunicare disponibile pentru jocul dvs.
Stare: Aprilie 2021

*Termenul participant este folosit ca termen neutru din punct de vedere al genului și toți termenii și toate definițiile se consideră neutre din punct de vedere al genului.

Sus